Det kan under ekstreme vær / driftsforhold og/eller under ekstra hard belastning at varmepumpen fryser ned og ikke klarer avrime tilfredsstillende automatisk. 


Det understrekes at det er helt normalt at utedelen akkumulerer rim og at det kan se ut som om den er nediset. Sålenge den klarer å avrime godt under hver automatiske avrimingssekvens så er det helt normalt.


Om det bygger seg opp store mengder med hard is (tjukke lag) som ikke forsvinner under avriming så må en gjøre tiltak. 


Faktorer som kan bidra til slik nedising er for eksempel:

  1. Varme drift med stort varmebehov over lengre tid 
  2. Varme drift med lav innetemperatur (<17grader)
  3. Sne eller is som helt eller delvis dekker utedel
  4. For tett varmepumpehus eller annen tildekkning av utedel
  5. Veldig høy luft fuktighet ute, feks nær elv, nedi dal e.l. 
  6. Vedvarende lav utetemperatur 
  7. Avslag av varmepumpen om natten og påslag om morgenen (manuelt eller via timer) med lav innetemperatur. Vi anbefaler kontinuerlig drift, men en kan redusere temperaturen om natten om ønskelig. 
Om varmepumpen har iset ned så gjør følgende tilltak 
  1. Fjern eventuell snø og is rundt varmepumpen uten å være i direkte kontakt med radiator eller rørene, tøm gjerne varmt vann forsiktig over utedel / radiator for å løse opp ev is.
  2. Varmepumpen må ha fritt utløp for vann fra avriming, om dette bygger seg opp etter lengre tids kulde så må det fjernes manuelt før det kommer opp til undersiden av utedelen.
  3. En kan på de fleste modeller sette varmepumpen på kjøledrift og kjøre den i en periode på kjøling for å få fjernet is restene. Kjør den helt til utedelens radiator er helt fri for is.


En vil kunne ødelegge varmepumpen om en ikke får fjernet snø og is i tide, om slik ødeleggelse er forårsaket av eksterne faktorer så vil det ikke være dekket av en eventuell garanti på varmepumpen.


Om du har sjekket ovenstående punkter og varmepumpen brukes normalt og innenfor sine oppgitte temperatur grenser men fremdeles fryser ned hyppig så vennligst registrer en sak  i vår HelpDesk ved å følge denne linken ACsenteret HelpDesk 


NB beskriv problemet så nøye som mulig og inkluder bilder som gir oss grunnlag til å forstå problemet best mulig.